Örnek Genişliği ve Güç Analizi

2. Pilot çalışma

Detaylı bir literatür taraması sonucunda çalışmanız ile uyuşan bir literatür elde edememiş olabilirsiniz. Literatürde yer alan tedavi grupları ile aşağıdaki uyuşmazlıklar yaşanabilir.

  • sizin uygulayacak olduğunuz tedavilerin birbiri ile örtüşen yapılarının olmaması,
  • kullanılacak ilaç içeriği ile literatürde yer alan ilaç içeriklerinin benzer olmaması,
  • literatürde uygulama yapılan gruplar ile uygulama yapacak olduğunuz grupların kültürel ve sosyo ekonomik yapılarının benzer olmaması

gibi durumlarda ikinci seçenek olan pilot çalışma devreye girmektedir.

Genellikle literatürde referans makale bulunamaması durumunda evreni bilinen örneklem kavramı ile yola çıkılmaktadır. Benim evrenim belli! sloganıyla güç analizi sürecine başlanmamalıdır. Çünkü sizlerin gerçekte bir evreninin olup olmadığına karar verecek olan tek merci kurmuş olduğunuz hipotezlerdir.

Pilot çalışma için kaçar kişi üzerinde inceleme yapılacak olduğu literatürce önerilmektedir [4]. Şekil 4’te pilot çalışma için önerilen örnek genişlikleri yer almaktadır. Bu konu çok özel ve uzun olduğu için başka bir yazıda daha detaylı ele alınacaktır.

testin gücü power analizi
Şekil 4. Güç analizinde (power analizi) pilot çalışma için önerilen örnek genişlikleri [4]

Pilot çalışma sonucunda elde edilecek olan değerler ile güç analizi sürecine başlanmış olacaktır. Bu süreçte yine çalışmanın başında belirlenen istatistiksel yöntemlere ait güç analizi teknikleri kullanılacaktır. Örneğin; eğer sizler çalışmanın başında lineer regresyon analizi yapmayı planladıysanız pilot çalışma sonucunda lineer regresyon için güç analizi uygulayarak örnek sayısını elde etmelisiniz. Eğer iki farklı grup karşılaştırması yapmayı planlıyorsanız bağımsız örnekler t testi ya da Mann Whitney U testi güç analizi yöntemleri ile örnek sayısı belirlemelisiniz. Pilot çalışma sonucu elde edilen veriler öncelikli olarak IBM SPSS, Minitab, Jamovi, Medcalc, GraphPad Prism vb paket programlar ile analiz edilmelidir.  Böylelikle elde edilen değerler  güç analizi programlarında (G*Power, PASS vb) kullanılmalıdır.

Güç Analizi İçin Önemli Kavramlar

Güç Analizi (Power analizi) İçin Paket Programlar

Güç Analizi Sonuçlarının Raporlanması