Varyans Analizinde Çoklu Karşılaştırma Testleri

2. Çoklu karşılaştırma sonuçlarının raporlanması

Uygulanan yöntemlere göre CRP ortalama değerlerinin farklılık gösterdiğinin bulmuş olalım. İlk olarak her bir uygulanan yönteme ait ortalama±s. sapma değerlerinin, ardında ise varyans analizi test istatistiğinin ve p değerinin sunulması gerekir. Son olarak ise farklılığın hangi yöntemler arasında kaynaklandığını göstermek için çoklu karşılaştırma sonuçları harflendirme yöntemi ile sunulur. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’deki gibi sunulabilir; 

Varyans analizi
Tablo 1

Tablo 1’e ait yorumlama ise “Yöntemlere göre CRP ortalama değerleri farklılık göstermektedir (p=0,002). Bu farklılık yöntem 3’ün ortalama CRP değerinin kontrol ve yöntem 2 gruplarının ortalama CRP değerlerinden yüksek olarak elde edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yöntem 3’ün ortalaması 20,8 iken yöntem 2’nin ortalaması 3,1 ve kontrol grubunun ortalaması 1,1 olarak elde edilmiştir.” şeklinde yapılabilir.

Örnek olarak sunulan tabloda da olduğu gibi çoklu karşılaştırmada önemli olan elde edilen farklılığı okuyucunun anlayabileceği sadelikte sunmaktır. Bunun içinde elde edilen sonuçları harflendirme yöntemi ile sunmak çok önemlidir. Sadece gruplar arası bir karşılaştırma varsa çoklu karşılaştırmalar küçük harf ile gösterilebilir. Hem gruplar arası hem de gruplar içi karşılaştırma sonuçlarının birlikte sunulacağı tek bir tabloda gruplar arası karşılaştırma sonuçları küçük harf ile sunulmalı ve grup içi karşılaştırma sonuçları ise büyük harf ile sunulmalıdır. Oluşturulan harflendirmeler aynı harfe sahip gruplar arasında bir farklılığın olmadığını gösterirken farklı harfler ise gruplar arasında bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Burada dikkat edilecek önemli nokta gruplar arasında bir harf ortak olsa bile farklılığın olmayacağıdır. Örneğin bir grup “ab” diğer gruplar “b”, “bc” ise bu üç grup arasında bir farklılık yoktur. Çünkü her grupta “b” harfi ortaktır.  Çoklu karşılaştırma sonuçlarının akademik çalışmalarda sunuma yönelik birkaç örnek çalışma Şekil 2 ve Şekil 3’te sunulmuştur.

Çoklu karşılaştırma
Şekil 2. Örnek çalışma 1 [1]
Çoklu karşılaştırma
Şekil 3. Örnek çalışma 2 [2]

3. Varyans analizinde çoklu karşılaştırmalar için programlar