Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Güvenilirlik, geçerlik için bir ön koşuldur.

Araştırmacılar çalışmalarında daha önceden geliştirilmiş olan hazır ölçekleri kullanma eğilimindedirler. Sayıları azımsanmayacak düzeyde kendi ölçeğini geliştiren araştırmacılar da literatüre ciddi katkıda bulunmaktadırlar. Hazır ölçek kullanan araştırmacıların sıklıkla başvurdukları kaynak Türkiye Ölçme Araçları Dizinidir (TOAD).

Bu kavramları daha iyi anlayabilmek için doğrudan (izomor) ve dolaylı (homomorf) ölçme kavramlarını bilmek gerekmektedir.  Doğrudan ölçümlerde “ölçülen özellikle ölçme aracının niteliği aynıdır”.

Metre ile boyun ölçülmesi, eşit kollu terazi ile kilonun ölçümlesi doğrudan ölçmeye örnek olarak verilebilir. Dolaylı ölçümde ise “ölçülen özellikle ölçme aracının niteliğinin farklı olmasıdır”. İşte burada elde edilen ölçümlerde ölçülemeyen yani gizil (latent) bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Geçerlilik ile güvenilirlik arasındaki gerçek fark bir tanım meselesidir. Güvenilirlik yapılan ölçümün kararlılığını (consistency) veya daha basit olarak aynı şartlarda, aynı nesneler, değişik zamanlarda veya kişilerce ölçüldüğünde benzer sonuçların bulunması hadisesidir. Geçerlilik ise ölçmek istenen, amaçlanan şeyin gerçekten ölçülüp ölçülmediği ile ilgilidir yani kesinlik (accuracy) ölçüsüdür.

IBM SPSS, Minitab, R Project gibi veri analizi çözümlemeleri ile iç tutarlılık için güvenirliği ölçme adına kullanılan teknikler;

  • Cronbach Alfa katsayısı (Alpha),
  • İkiye Bölme (Split-half),
  • Kuder-Richardson 20 (KR-20),
  • Guttman,
  • Paralel ve Katı paralel ( Parallel, Strict Parallel),
  • Teta ve Omega Güvenirlik Katsayıları teknikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geçerlik için; Kapsam Geçerliği (Content Validity), Ölçüt Geçerliği (Criterion validity), Yapı Geçerliği (Construct Validity), Kriter Geçerliği (Criterion Validity), Uyum Geçerliği (Concurrent Validity), Görünüş Geçerliği (Face Validity) gibi teknikler kullanılmaktadır.

Tez ve makale aşamasındaki bilimsel çalışmalarınızda yer alan anket uygulamaları ve ölçek geliştirme süreçlerinizde profesyonel destek ile yanınızdayız. Veri setinize uygun modern istatistik tekniklerinin tamamını inceliyoruz. İncelemelerimiz sonucunda analiz sürecinizi eksiksiz bir şekilde tamamlayıp yayınınız yayınımızdır ilkesi ile tüm süreçlerinizde profesyonel desteğimiz ile yanınızda yer alıyoruz.